INFORMACJA

Prezydent Miasta Gliwice w trosce o osoby starsze, dla których ponoszenie opłaty za wywóz nieczystości jest nadmiernym obciążeniem Zarządzeniem nr PM-5762/18 z dnia 1 lutego 2018 r. wprowadził zasady udzielania dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

ukończyły 65 rok życia,

są uprawnione do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym,

uzyskują miesięcznie dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej w wysokości nie przekraczającej:

  • 1902 zł netto dla osoby samotnej,
  • 1542 zł netto na osobę w rodzinie,

nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dofinansowania wynosić będzie:

  • 50 % stawki – dla osób segregujących odpady komunalne,
  • 30 % stawki dla osób niesegregujących odpady komunalne.

Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin przeprowadzenia wywiadu zostanie indywidualnie ustalony z wnioskodawcą.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców wnioski można składać

  • w poniedziałki w godzinach 9.00-11.00
  • we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00-10.00
  • w czwartki w godzinach 13.00-15.00

w punktach zlokalizowanych w poszczególnych rejonach Gliwic:.

  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Górnych Wałów 10  w pok. nr 10 na parterze,
  • Filii nr 4 – ul. Ziemowita 1