Informacje o ochronie danych osobowych – pobierz

INFORMACJA
W ZAKRESIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że postawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych): w Ustawie o spółdzielniach, ustawie Prawo spółdzielcze oraz w Statucie Spółdzielni.
Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Aleja Majowa”
w Gliwicach.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, które podają Państwo
w związku z realizacją przez Spółdzielnię jej ustawowych i statutowych zadań związanych posiadaniem tytułu prawnego do lokalu, zawartych umów, a w szczególności: imię i nazwisko, PESEL, adres, numer kontaktowy o ile został podany, numer rejestracyjny samochodu, numer dowodu osobistego lub inne dane osobowe.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków związanych
z członkostwem w Spółdzielni, posiadanym prawem do lokalu / garażu i zawartych umów.
Dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi
na rzecz Spółdzielni tylko w niezbędnym zakresie koniecznym dla realizacji umów.
Dane osobowe są przetwarzane przez okres członkostwa w Spółdzielni, posiadania prawa
do lokalu, zawartych umów. Dane te są przechowywane i przetwarzane po ustaniu członkostwa., zbyciu prawa do lokalu / garażu, rozwiązaniu umowy jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Administrator pozyskał dane osobowe od członka bądź osoby nie będącej członkiem S.M.A.M. w związku z wstąpieniem w poczet członków Spółdzielni, nabyciem prawdo lokalu, zawarciem umowy oraz koniecznością realizowania przez Spółdzielnię jej zadań.
Ma Pni/Pan prawo w szczególności do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli nie są potrzebne do celów, w których były przetwarzane.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W celu podjęcia działań przez Administratora w stosunku do Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pisemny na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Aleja Majowa”
w Gliwicach, 44-121 Gliwice, al. Majowa 12A.