Spół­dziel­nia Miesz­ka­niowa „Aleja Majowa”(w skró­cie SMAM) w Gli­wi­cach powstała w wyniku podziału Gli­wic­kiej Spół­dzielni Miesz­ka­nio­wej w roku 1990. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków w dniu 10.11.1990 roku uchwaliło pierwszy statut, a w dniu 31 grudnia 1990 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział X Gospodarczo-Rejestrowy postanowił wpisać Spółdzielnię Mieszkaniową „Aleja Majowa” w Gliwicach do rejestru handlowego i zarejestrować statut, w oparciu o który Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność.

SMAM zarzą­dza dzie­wię­cioma budyn­kami z 574 loka­lami miesz­kal­nymi o łącz­nej powierzchni użyt­ko­wej 25327 m2. Na tere­nie osie­dla o powierzchni 4,2 ha zlo­ka­li­zo­wa­nych jest też 110 bok­sów gara­żo­wych w dzie­wię­ciu zespo­łach i jeden pawi­lon handlowo-usługowy, w któ­rym znaj­duje się poczta, apteka, sklep mię­sny, sklep spo­żyw­czy, kawiar­nia i admi­ni­stra­cja spółdzielni.