Jeśli odbiorca tej wiadomości nie jest jej adresatem prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy wiadomością zwrotną oraz o usuniecie otrzymanej wiadomości wraz z załącznikami. Administratorem Pani/Pana/ Państwa danych osobowych jest S.M. „Aleja Majowa” z siedzibą w Gliwicach, Al. Majowa 12a. Przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych ma miejsce w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych Administratora wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przysługuje Pani/Panu/ Państwu prawo żądania dostępu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu i prawo do przeniesienia danych. Pełny obowiązek informacyjny realizowany na podstawie RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora znajduje się na stronie internetowej www.alejamajowa.pl w zakładce „RODO.