Walne Zgromadzanie Człon­ków jest naj­wyż­szym orga­nem Spół­dzielni.

Zwo­ły­wane jest przez Zarząd przy­naj­mniej raz w roku w ter­mi­nie do 30 czerwca.
Zarząd może zwo­łać Walne Zgro­ma­dze­nie z waż­nych powo­dów w każ­dym cza­sie, na żąda­nie Rady Nad­zor­czej lub na żąda­nie przy­naj­mniej 1/10 liczby człon­ków.
 
Z obrad Wal­nego Zgro­ma­dze­nia spo­rzą­dza się pro­to­kół w ter­mi­nie do 30 dni od daty zebrania. Protokoły z obrad WZCz znajdują się w zakładce „strefa mieszkańca”.