Zalecenia dotyczące zakrywania ust i nosa
Zgodnie ze Znowelizowanym Rozporządzeniem, dotyczącym COVID-19 jest obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz miejscach ogólnodostępnych, w tym:

1.w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

2.w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

3.na terenie nieruchomości wspólnych – zakrytą buzię i nos trzeba mieć w częściach wspólnych nieruchomości, np. idąc wyrzucić śmiecie, schodząc do piwnicy , czy wchodząc do windy

Nie przestrzeganie tych zaleceń może stanowić naruszenie zasad współżycia społecznego