Zarząd kie­ruje dzia­łal­no­ścią Spół­dzielni oraz repre­zen­tuje ją na zewnątrz.

Skład Zarządu:

  • Bożena KANIA — Pre­zes Zarządu
  • Zdzi­sław BANDER — Zastępca Prezesa