Rada Nad­zor­cza spra­wuje kon­trolę i nad­zór nad dzia­łal­no­ścią Spółdzielni

 

Członkowie Rady Nadzorczej X kadencji

Kadencja od 22.09.2022 do Walnego Zgromadzenia 2025 r.

 

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Malinowski Adrian

Przewodniczący

R.N.

2.

Szaniec Damian

Z-ca

Przewodniczącego R.N.

3.

Zarychta Małgorzata

Sekretarz

R.N.

4.

Staniek Elżbieta

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5.

Kobyliński Paweł

Członek Komisji Rewizyjnej

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ S.M.A.M.

 

odbywają się w każdą trzecia środę miesiąca

począwszy od dnia 16 listopada 2022 r. w godzinach od 16 do 17.

 

Dyżury Rady Nadzorczej