Obowiązek informacyjny – monitoring

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Aleja Majowa” z siedzibą w Gliwicach, al. Majowa 12A (dalej: „Administrator”)

 2. Dane kontaktowe Administratora: tel. 32 231-77-21, sekretariat@alejamajowa.pl.

 3. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres do 14 dni od utrwalenia wizerunku, po tym czasie nagrania ulegają usunięciu.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z realizacją monitoringu tj.: wykonawcom usług, podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne, teleinformatyczne, innym odbiorcom, tj.: podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 2. Przebywanie w obszarze monitorowanym wiąże się z utrwaleniem Pani/Pana wizerunku na nagraniach monitoringu.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać), w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 5. Powyższe prawa przysługują zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO), jak również przy uwzględnieniu specyfiki przetwarzania danych osobowych przy użyciu monitoringu.  

 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 7. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 8. Podane przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wejścia na teren Administratora. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić wejścia na teren Administratora.”

XIV.        Przebywanie w obszarze monitorowanym wiąże się z utrwaleniem Pani/Pana wizerunku na nagraniach monitoringu.